HTML datasheet архив (поиск документации на электронные компоненты) Поиск даташита (1.687.043 компонентов)
Где искать

Datasheet: YD2368 (No company)

DC/DC

 

Скачать: PDF   ZIP
No company
YD2368
DC/DC --YD2368
YD2368 IC, :

: 3.6V32V
: 5kHz350kHz
: DIP8SOP8

1 IN
2 F.B
3 GND
4 OUT
5 Vcc
6 OS
7 CT
8 REF5 0510-85205117 85205106 0510-85205110
0755-83740369 0755-83741418 :www.e-youda.com
5.0 2006-7-10
YD2368

U.V.LO
+
-
L.O
S.C.P
+
+
+
+
+
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
(Tamb=25)
V
CC
36 V
Ior 10
mA
I
o
50
mA
Topr
-4085
Tstg
-65150
DIP8 700
Pd
SOP8 250
mW


:www.e-youda.com
YD2368
Vcc=6V,Tamb=25
V+ 3.6
32
V
Rnf 100
-
k
Ct 220
22000
pF
Rt 10
100
k
Fosc 5
350
kHz
Vcc=6VRt=33kCt=1000pFTamb=25
Vref Ior=1mA 2.45
2.5
2.55
V
Line
V+=3.632V,Ior=1mA
- 6.8
20.7
mV
Load
Ior=0.15mA
- 5 30
mV

Fosc 85
105
125
kHz
1
V+=3.632V
- 1 - %
2
Tamb=4085
- 5 - %

Vb
0.51 0.52 0.53 V
Ib -
5
100
nA
Av
- 90 - dB
Gb
- 0.6 - MHz
Voh
Vref-0.2
-
-
V
Vol -
-
200
mV
Io Vom=1V 40
85
200
V
:www.e-youda.com
YD2368
PWM
Vtho
dutycycle=0%
- 0.55
0.65 V
Vth6o
(Pin2) dutycycle=50%
- 0.87 - V
Pin2=1.2V
55 64 85 %

Ibcs Pin6 -
250
650
nA
Vthcso
(Pin6) dutycycle=0%
- 0.25
0.35 V
Vthcs6o
(Pin6) dutycycle=50%
- 0.52 - V

Vthpc
1.2 1.5 1.8 V
Ichg
(Pin6)
Pin6=0V,Pin2=2V
10 30 50 uA
Vthla
1.2 1.5 1.8 V

Vthon
- 2.7 - V
Vthoff
-
2.52
-
V
Vhys 60
180
-
mV

Voh
RL=10 k
3.5 4 - V
Vol
20mA
- 0.25
0.65 V
Isource Pin4=0V
8 11 -
mA

:www.e-youda.com
YD2368

Iccq
- 1.6 2.2
mA
Iccav
dutycycle=50%
- 3.5 4.8
mA
U.V.LO
+ -
L.O
S.C.P
+ +
+
+
+
-
-
-
12
3
4
5
6
7
8
2200pF
1000pF
4.7uF
1M
36k
330k
180k
V+
N2
D1
22K
2K
2.2K
+5V
GND
:www.e-youda.com
© 2018 • ChipFind
Контакты
Главная страница